Консультаційні послуги в галузі альтернативної (відновлювальної) енергії

Консультационные услуги в области альтернативной (возобновляемой) энергии

Consulting services in the field of alternative (renewable) energy

Юридична компанія «Інстанто» надає консультаційні послуги в галузі альтернативної (відновлювальної) енергії, у тому числі, але не обмежуючись, щодо:

надання оглядів законодавства, нормативних актів, оглядів преси з питань залучення інвестицій та розвитку альтернативної (відновлювальної) енергетики в Україні;

консультування з питань застосування Законів України «Про альтернативні джерела енергії», «Про електроенергетику», «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», інших Законів та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність в галузі альтернативної (відновлювальної) енергії в Україні;

– консультування з основних технологічних рішень під час будівництва об’єктів альтернативної (відновлювальної) енергетики;

– консультування з вибору обладнання та матеріалів, щодо їх технічних характеристик під час проектування та будівництва об’єктів альтернативної (відновлювальної) енергетики;

– консультування щодо умов підключення об’єктів альтернативної (відновлювальної) енергетики до мереж електропостачання;

– консультування щодо основних техніко-економічних показників об’єктів альтернативної (відновлювальної) енергетики;

– консультування щодо бюджету капітальних інвестицій.Юридическая компания «Инстанто» предоставляет консультационные услуги в области альтернативной (возобновляемой) энергии, в том числе, но не ограничиваясь, относительно:
– предоставления обзора законодательства, нормативных актов, обзора прессы по вопросам привлечения инвестиций и развития альтернативной (возобновляемой) энергетики в Украине;
– консультирования по вопросам применения Законов Украины «Об альтернативных источниках энергии», «Об электроэнергетике», «О землях энергетики и правовом режиме специальных зон энергетических объектов», других законов и нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в области альтернативной (возобновляемой) энергии в Украине;
– консультирования по основным технологическим решениям при строительстве объектов альтернативной (возобновляемой) энергетики;
– консультирования по вопросам выбора оборудования и материалов, их технических характеристик при проектировании и строительства объектов альтернативной (возобновляемой) энергетики;
– консультирования по условиям подключения объектов альтернативной (возобновляемой) энергетики к сетям электроснабжения;
– консультирования по основным технико-экономическим показателям объектов альтернативной (возобновляемой) энергетики;
– консультирования по бюджету капитальных инвестиций.
Law firm “Instanto” provides consulting services in the field of alternative (renewable) energy, including but not limited to:
Review of legislation, regulations, press reviews on investment attraction and development of alternative (renewable) energy in Ukraine;
consulting on the application of the Laws of Ukraine “About Alternative Energy Sources”, “About Electric Power”, “About the Land of Energy and the Legal Mode of Special Areas of Energy Objects”, other Laws and regulations that regulate activities in the field of alternative (renewable) energy in Ukraine;
– consulting on the main technological solutions during the construction of alternative (renewable) energy facilities;
– advising on the choice of equipment and materials, their technical characteristics during the design and construction of alternative (renewable) energy facilities;
– consulting on conditions for connection of objects of alternative (renewable) energy to power supply networks;
– consulting on the main technical and economic indicators of objects of alternative (renewable) energy;
– consulting on the budget of capital investments.

Потрібна допомога ?

Необходима помощь ?

Need help ?

+38 (067) 136 88 38