Ліцензії з виробництва електричної та теплової енергії

Лицензии на производство электрической и тепловой энергии

License for the production of electricity and heat

Юридична компанія «Інстанто» надає кваліфіковані послуги із супроводження отримання Ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва електрично енергії та теплової енергії, зокрема:

– консультування щодо організаційних та технологічних вимог, які повинні мати клієнт для отримання даного виду Ліцензії;
– підготовку документів, що подаються для отримання даного виду Ліцензії;
– реєстрацію заяви в органах ліцензування;
– отримання даного виду Ліцензії.

Нашими клієнтами є як вітчизняні суб’єкти будівельної діяльності та іноземні компанії, в тому числі які будують на території України об’єкти альтернативної (відновлювальної) енергії, з метою продажу електроенергії за «зеленим тарифом». Юридическая компания «Инстанто» предоставляет квалифицированные услуги по сопровождению получения лицензий на право осуществления хозяйственной деятельности по производству электрической энергии и тепловой энергии, в частности:
– консультирование по организационным и технологическим требованиям, которые должны иметь клиент для получения данного вида Лицензии;
– подготовку документов, предоставляемых для получения данного вида Лицензии;
– регистрацию заявления в органах лицензирования;
– получение данного вида Лицензии.

Нашими клиентами являются как отечественные субъекты строительной деятельности, так и иностранные компании, в том числе те, которые строят на территории Украины объекты альтернативной (возобновляемой) энергии, с целью продажи электроэнергии по «зеленому тарифу».
The legal company “Instanto” provides qualified services to support the receipt of licenses for the right to carry out economic activities for the production of electricity and heat, in particular:
– advise on the organizational and technological requirements that a customer must have to obtain this type of license;
– preparation of documents submitted for obtaining this type of license;
– registration of the application in the licensing authorities;
– obtaining this type of license.

Our clients are both domestic entities of construction activity and foreign construction companies, including objects of alternative (renewable) energy that are being built on the territory of Ukraine, for the purpose of selling electricity at a “green tariff”.

Потрібна допомога в отриманні лицензії?

Нужна помощь в получении лицензии?

Need help of getting a license?

+38 (067) 136 88 38